Наукова робота

Наукова робота на кафедрі

Напрямок наукових дослiджень - вiкова фiзiологiя у екологiчному аспектi. Проводиться вивчення психофiзiологiчного стану органiзму людини, особливостей функцiонування серцево-судинної i дихальної систем та змiн механiзмiв регуляцiї функцiй органiв i систем органiзму за рiзних типiв погоди, особливостi фiзiологiчних функцiй у рiзнi вiковi перiоди. 

З 2015 року науковці кафедри працюють над виконанням запланованої науково-дослідної роботи за темою: «Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в залежності від соціально-екологічної ситуації».

Основнi науковi здобутки кафедри

·                    Дослiджено електричну активнiсть та кровообiг головного мозку за рiзних метеоситуацiй.

·                   Встановлено особливостi розумової дiяльностi молодих здорових осiб за рiзних типiв погоди.

·                   Дослiджено особливостi вегетативного балансу та системного кровообiгу за рiзних типiв медико-метеорологiчної ситуацiї.

·                   Обгрунтовано морфо-функцiональнi основи лiкворної регуляцiї серцево-судинної системи.

·                   Встановлено роль спiнальних судинорухових центрiв у регуляцiї системного кровообiгу.

·                   Встановлено змiни психологiчного статусу сприйняття (мислення, пам'яті, уваги, емоцiйного стану) за рiзних метеорологiчних ситуацiй.

·                   Розроблено методику ранньої дiагностики метеотропної реакцiї за змiною електричної активностi фолiєвських точок.

За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано 3 монографiї, 68 наукових робiт, захищено 2 докторських та 5 кандидатських дисертацiй.


Викладачі кафедри неодноразово нагороджувалися почесними грамотами університету, обласної адміністрації, міністерства охорони здоровя та Кабінету Міністрів України.