Папінко Ігор Ярославович

Коротка біографічна довідка

Працює на кафедрі фізіології з 1995 року.

Освіта: Закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1993 р., спеціальність – лікувальна справа.

Наукова діяльність: З 1995 року - асистент кафедри нормальної фізіології. В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Центральна гемодинаміка і її вегетативна регуляція в молодих здорових осіб при різних типах погоди».  (Спеціалізована вчена рада Д 26. 198. 01 при Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України). Спеціальність 14.03.03 – нормальна фізіологія. З 2004 року – старший викладач, а з 2012 - доцент кафедри нормальної фізіології. В 2014 році присвоєно звання доцента.

Наукові інтереси: Екологічна фізіологія у віковому аспекті.

Наукові публікації: Автор і співавтор  72 наукових і навчально-методичних праць, з них: двох монографій, інформаційного листа про нововведення в системі охорони здоров’я, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, двох раціоналізаторських пропозиції, опублікував 1наукових та навчально-методичних статей.

Основні наукові та навчально-методичні праці доцента ПАПІНКА І.Я.

І. Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації.

1. Вадзюк С.Н., Папінко І.Я. Життєвий шлях академіка В.Я. Данилевського // Україна і світова наука. Матеріали наукової конференції. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига,  1997. – С. 11-14.

2. Вплив метеофакторів на психофізіологічний стан організму здорових осіб / С.Н.Вадзюк, К.В.Кованов, Н.М.Волкова, Н.Є.Зятковська, М.М.Микула, М.С.Продан, О.В.Денефіль, І.Я.Папінко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали доповідей наукової конференції. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 1997. – С. 37.

3. Особливості гемодинаміки та функції зовнішнього дихання за різних типів погоди / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В.Денефіль, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко, М.С.Продан // Культура здоров’я. Збірник наукових праць. –Херсон, 1998. – С. 4-7.

4.   Папінко І.Я. Стан центральної гемодинаміки молодих здорових осіб при різних типах погоди. // Фізіологічний журнал. – 1998. – Т.44, № 3. – С. 300. фахове видання.

5. Вплив метеофакторів на психофізіологічний стан організму / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, Н.Є.Зятковська, М.М. Микула, І.Я.Папінко // Фізіологічний журнал. – 1998. – Т.44, № 3. – С.285. фахове видання.

6.  Вплив метеоситуації на гемодинаміку здорових осіб / Степан Вадзюк, Наталія Волкова, Неоніла Зятковська, Ігор Папінко // Українські медичні вісті. –1998, – Т. 2. Число 1-2, Частина 1. – С. 189.

7. Вплив метеоситуації на резервні можливості організму здорових людей / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В.Денефіль, Н.Є.Зятковська, М.М.Микула, І.Я.Папінко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 3. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 1998. – С. 50-53.

8.  Метеотропні зміни центральної та регіональної гемодинаміки в стресостійких осіб та за експериментального впливу адреноміметиків / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В.Денефіль, Н.Є.Зятковська, М.М.Микула, І.Я.Папінко //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 4. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 1999. – С. 39-43.

9.  Вадзюк С.Н., Папінко І.Я. Центральна гемодинаміка при різних типах погоди за умов орто-кліностатичного навантаження // Фізіологічний журнал. – 2000. – Т.46, № 5. – С. 52-55. фахове видання.

10.  Вадзюк С.Н., Папінко І.Я. Особливості функціонального стану серцево-судинної системи в молодих здорових людей при різних типах погоди // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 4. – С. 22-24. фахове видання.

11.  Вплив метеоситуації на показники вегетативного балансу, гемодинаміки легень і психофізіологічний статус здорових осіб / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В. Денефіль, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 5. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2000. – С. 19-23.

12. Стан системи кровообігу за різних типів погоди / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В.Денефіль, У.В. Ільницька, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко // Механізми фізіологічних функцій в експерименті та клініці: тези доповідей конференції, присвяченої 100- річчю з дня народження заслуженого діяча науки і техніки України професора Я.П.Склярова / За ред. М.Р.Гжегодського, О.Я.Склярова. – Львів, 2001. – С. 91.

13. Особливості регіонарної гемодинаміки при різних типах погоди / С.Н.Вадзюк, О.В.Денефіль, І.Я.Папінко, Н.М.Волкова, Н.Є.Зятковська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 6. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2001. – С 21.

14. Вадзюк С.Н, Папінко І.Я. Особливості вегетативного гомеостазу при різних типах погоди за даними математичного аналізу серцевого ритму // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2001. – № 2. – С. 96-100. фахове видання

15. Вплив фізичних тренувань на стан розумової працездатності у студентів за різних типів погоди / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, Т.В.Шуган, І.Я.Папінко, О.В.Денефіль, Н.Є.Зятковська // Медична освіта. –№4, 2001. –С. 44-46. фахове видання

16. Вплив занять спортом на стан лівого шлуночка серця в школярів різного віку. / С.Н.Вадзюк, У.В.Ільницька, О.В.Денефіль, Н.М.Волкова, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко // Історія та сучасні досягнення фізіології в Україні. Національний університет ім. О.О.Богомольця. – Київ, 2001. – С. 114.

ІІ.  МОНОГРАФІЇ

1. Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я., Волкова Н.М. Гемодинаміка при різних типах погоди. –Тернопіль, "Воля", 2003. –138 с.

2. Особливості розвитку організму школярів і студентів міста Тернополя. / С.Н.Вадзюк, В.Я.Ванджура, О.В.Денефіль, І.Я.Папінко, О.М.Ратинська. –Тернопіль, "Воля", 2005. –187 с.

 ІІІ. Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

 1. Особливості вегетативної регуляції та гемодинаміки легень практично здорових осіб за різних типів погоди. / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В.Денефіль, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко, // Матеріали підсумкової наук. конф. "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". –Тернопіль.: "Укрмедкнига", 2002, вип. 7. –С. 27.

2. Денефіль О.В., Папінко І.Я,  Патола А., Коновалова А. Рівень емптії серед осіб чоловічої та жіночої статі другого курсу. // Матеріали VІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. –Тернопіль, 2002. – С. 241.

3. Особливості змін серцево-судинної та нервової систем при дії на організм електромагнітних хвиль. І.Я.Папінко, М.В.Чорненький, М.С.Чорномаз, Н.В.Лясковець, Г.В.Чудик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Довкілля і здоров'я". –Тернопіль, 2003. – С. 2-3.

4. Зміни вегетативного балансу та вентиляції легень залежно від погодних умов С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В.Денефіль, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко, та ін. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Довкілля і здоров'я". –Тернопіль, 2003. – С. 225-26.

5. Папінко І.Я, Чорненький М.В., Чорномаз М.С., Лясковець Н.В. Характер змін адаптаційних процесів при різних типах погоди // Матеріали VІІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. –Тернопіль, 2003. –С. 216.

6. Папінко І.Я, Чорненький М.В., Чорномаз М.С., Лясковець Н.В. Вплив електромагнітних хвиль на організм людини. // Екологічний вісник, 2002, –№ 11-12, –С 18-19.

7. Вадзюк С.Н., Денефіль О.В., Папінко І.Я. Особливості автономної регуляції серцевої діяльності при різних типах погоди. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Науково-практичний журнал. –Тернопіль.: "Укрмедкнига",  № 1, –2003. –С. 79.

8. Оцінка ставлення студентів-медиків до здорового способу життя. / С.Н.Вадзюк, І.Я.Папінко, Н.Є.Зятковська, О.М.Данилицька, М.В.Чорненький // Гігієна населених місць –Київ, 2004, –Вип. 43. –С. 464-468. фахове видання

9. Вплив йодованого і вітамінізованого молока на серцево-судинну систему школярів / С.Н. Вадзюк, О.В. Денефіль, І.Я. Папінко, Н.Є Зятковська, О.В. Авдєєв, І.Б Паньків, Ю.С. Прохоровський, О.О. Кольба, Н.О. Головата // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2005. – № 7. – С. 85-87.

10. Біологічний розвиток школярів м. Тернополя / С.Н. Вадзюк, О.В. Денефіль, І.Я. Папінко, Н.Є. Зятковська, О.В. Авдєєв, І.Б. Паньків, Ю.С. Прохоровський, О.О. Кольба, Н.О. Головата //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2005 р. – № 1 (5). – С. 128-130.

11. Величини артеріального тиску в школярів міста Тернополя та методи їх корекції. / С.Н. Вадзюк, Н.О. Головата, О.В. Денефіль, І.Б. Паньків, І.Я. Папінко, В.Я. Ванджура, І.Я. Паньків, Н.Є. Зятківська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції:” Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей” - Тернопіль, 2005. – С. 27.

12.  Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Каплун В.А. Вплив молока збагаченого йодом на фізичний розвиток школярів у йододефіцитному регіоні. // Гігієна населених місць –Київ, „Полімед”, 2006, –Вип. 47. –С. 367-371. фахове видання.

13.  Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Каплун В.А. Стан щитоподібної залози у дітей 8 та 13 років м. Тернопіль. // Гігієна населених місць –Київ, „Полімед”, 2006, –Вип. 47. –С. 428-433. фахове видання.

14. Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Денефіль О.В., Каплун В.А. Зміни щитоподібної залози і біологічного розвитку школярів у йододефіцитному регіоні та можливості їх корекції молоком, збагаченим йодом. /Довкілля і здоров’я людини. //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-19 квітня 2008). – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2008. С 127-131.

15.  Вадзюк С.Н., Денефіль О.В., Волкова Н.М., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я. Стан вищої нервової діяльності та серцево-судинної системи за різних умов функціонування //Здобутки клінічної і експериментальної медицини –Тернопіль: ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2008. – С. 108-109.

16.  Вплив молока збагаченого йодом на психологічний статус школярів у йододефіцитному регіоні / С.Н. Вадзюк, І.Я.Папінко, В.А.Каплун //Тези доповідей ХІІ конгресу світової федерації українських лікарських товариств. 25-28 вересня 2008 року. –2008. –Івано-Франківськ – Київ - Чикаго. –С. 505.

17.  Стан серцево-судинної системи за різних умов функціонування організму / Вадзюк С.Н., Цибульська Л.С., Папінко І.Я., Отченашенко В.А., Зятковська Н.Є., Паньків І.Б, Явний Ю.М. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини –Тернопіль: ТДМУ, „Укрмедкнига” 2009. – С. 117-119.

18. Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Ковальчук В.В., Вадзюк Ю.С. Вплив молока збагаченого йодом на психофізіологічний стан школярів у йододефіцитному регіоні /Матеріали міжнародної науково-практитчної конференції «Біогеохімічні аспекти збереження здоров’я людини» 8-9 квітня 2010 року //Під редакцією проф. О.М. Ганич. –Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2010. – С. 194 – 197.

19.  Вадзюк С.Н. Автономна регуляція діяльності серця в осіб з підвищеним артеріальним тиском при різних типах погоди /Каграманян А.Л., Папінко І.Я., Паньків І.Б. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів LV підсумкової науково-практичної конференції. – 2011. – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига», – С.166.

20. Вадзюк С.Н., Паньків І.Б., Папінко І.Я. Поширеність гастроезофагальної рефлюксної хвороби у студентів медиків перших курсів //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, №2, «Укрмедкнига» – 2012. – С. 21-23. фахове видання.

21.  Вадзюк С.Н., Типи кровообігу у молодих осіб з різною величиною артеріального тиску при І та ІІІ типах погоди. / Каграманян А.Л., Паньків І.Б,, Папінко І.Я. // Таврійський медико-біологічний вісник –2012, –Том 15, №3, ч.2 (59) V.15, –С. 311.

22.  Вадзюк С.Н. Регуляторні і гемодинамічні особливості у молодих осіб з підвищеним артеріальним тиском в умовах погоди різного типу / Каграманян А.Л., Папінко І.Я., Паньків І.Б. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2012. -1. - С. 173.

23.  Вадзюк С.Н. Показники центральної гемодинаміки у молодих осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском при І та ІІІ типах погоди. / Каграманян А.Л., Папінко І.Я., Паньків І.Б, // Матеріали ХІV конгресу українських лікарських товариств. 4 – 6 жовтня 2012 р., м. Донецьк, Донецьк – Київ – Чікаго 2012. –С. 118-119.

24.  Папінко І.Я. Фізичний розвиток школярів міста Тернопіль / Папінко І.Я. // Загальна патологія та патологічна фізіологія – Луганськ. - Том. 7, №4, (додаток Б), 2012. – С. 189-194 фахове видання.

25.  Папінко І.Я. Автономна регуляція серцевого ритму в молодих осіб з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії / Папінко І.Я. // Вісник наукових досліджень, № 2, –Тернопіль, «Укрмедкнига» – 2013. –С. 31 - 34. фахове видання.

26. Папінко І.Я. Метеопатологія, як медико-соціальна проблема / Папінко І.Я. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, №2, –Тернопіль, «Укрмедкнига» – 2013. – С.66-70. -. фахове видання.

27. Вадзюк. С. Н. Вазомоторна функція ендотелію судин у молодих осіб з підвищеним і нормальним артеріальним тиском /Паньків І. Б., Папінко І.Я. // Кровообіг та гемостаз. - 2015. - 1/2. - С. 67. фахове видання

28. Папінко І.Я. Особливості перебігу пристосувальних гемодинамічних реакцій на ортостатику в молодих осіб при різних типах погоди / Горбань Л.І. Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» 22 – 23 квітня 2016 р., м. Тернопіль - 2016. –С. 19-21.

29. Вадзюк С.Н. Зміни адаптаційного потенціалу в молодих осіб з нормальним та підвищеним артеріальним тиском при різних типах погоди / Папінко І.Я., Паньків І.Б., Горбань Л.І. Матеріали підсумкової LIX науково-практичної  «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 15 червня 2016 р., м. Тернопіль - 2016. –С. 43-44.

30.  Папінко І.Я. Поширеність деяких факторів ризику артеріальної гіпертензії в молодих осіб. /Горбань Л.І., Ясіновський О.Б. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров`я» 27 – 28 квітня 2017 року, за редакцією проф. Вадзюка С.Н. – Тернопіль: Укрмедкнига –С. 40-42.

 IV. Авторські свідоцтва, патенти.

1.   Вадзюк С.Н., Денефіль О.В., Папінко І.Я. Спосіб знечулення лабораторних тварин /Раціоналізаторська пропозиція –№9, 5.11.2001.

2.  Вадзюк С.Н., Денефіль О.В., Папінко І.Я. Спосіб профілактики порушень активності альфа-амілази слини /Раціоналізаторська пропозиція –№11, 13.11.2001.

3.  Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Каплун В.А., Вадзюк Ю.С. Метод профілактики йододефіциту у дітей шляхом застосування молока збагаченого йодом. / Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. –Київ, Укрпатентінформ,  № 225-2005.

4. Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Денефіль О.В., Чорненький М.В. Навчально-контролююча комп’ютерна програма („Blood Grup Test”). / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. –Київ, Державний департамент інтелектуальної власності № 15028, 14.12.2005 р.

 V. Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

1. Мотиваційні елементи забезпечення викладання предмету “Фізіологія людини” / С.Н.Вадзюк, А.В.Луцик, Н.Є.Зятковська, О.В.Денефіль, І.Я.Папінко, Н.М.Волкова, М.С.Продан // Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу в медичному ВУЗі. Матеріали навчально-методичної конференції. –Ч. 1. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 1998. – С. 14.

2.                Використання цоліклональних антитіл для визначення груп крові / С.Н.Вадзюк, К.В.Кованов, А.В.Луцик, О.В.Денефіль, Н.М.Волкова, І.Я.Папінко, Н.Є.Зятковська, М.С.Продан // Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних закладах освіти І-IV рівнів акредитації МОЗ України. Матеріали доповідей науково-практичної конференції. Київ-Тернопіль. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 1999. – С. 290-291.

3. Шляхи удосконалення викладання предмета “Фізіологія людини” / С.Н.Вадзюк, К.В.Кованов, Н.М.Волкова, А.В.Луцик, О.В.Денефіль, І.Я.Папінко, Н.Є.Зятковська, М.С.Продан // Нові технології навчання в медичному вищому закладі. Матеріали доповідей науково-практичної конференції. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2000. – С. 32-36.

4. Роль самостійної позааудиторної роботи студентів у створенні цілісного уявлення про функціонування організму здорової людини / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В.Денефіль, А.В.Луцик, А.І.Качанюк, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко // Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів. Матеріали доповідей навчально-методичної конференції. Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2001. – С. 57-58.

5. Методичні вказівки студентам фармацевтичного факультету (спеціальність „провізор”) С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В.Денефіль, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко,  –Тернопіль, 2002. – 46 с.

6.  Формування у студентів домінанти на емпатію. / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В.Денефіль, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко, та інші. // Науково-практичний журнал "Медична освіта", –№ 1, 2003. –С. 48-50. фахове видання

7.  Самостійна позааудиторна робота студентів як складова вивчення функціонування організму здорової людини. / С.Н.Вадзюк, Н.М.Волкова, О.В.Денефіль, Н.Є.Зятковська, І.Я.Папінко, І.Б.Паньків // Матеріали науково-практичної конференції: "Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця". –Тернопіль.: "Укрмедкнига", 2004. –С. 42-44.

8. Організація практично-орієнтованого навчання на кафедрі нормальної фізіології. /Вадзюк С.Н., Волкова Н.М., Денефіль О.В., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я., Паньків І.Б., Отченашенко В.А.// Медична освіта. –Тернопіль: „Укрмедкнига” – 2007. – № 3. – С. 23-25. фахове видання

9. С.Н.Вадзюк., О.В.Денефіль, І.Я.Папінко Методичні вказівки до практичних занять студентам медичного факультету. ––Тернопіль.: "Укрмедкнига",  № 1, –2007. – 39 с.

10. Н. Вадзюк, І.Я.Папінко Ставлення студентів-медиків до здорового способу життя /Матеріали І Міжгалузевої міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація концепції освіти з БЖД: сучасні проблеми та ефективність інноваційних освітніх технологій» 22-23 лютого 2008 року. – 2008 –Тернопіль. –С. 108-110.

11. Формування клінічного мислення у студентів при вивченні нормальної фізіології /Вадзюк С.Н., Волкова Н.М., Денефіль О.В., Зятковська Н.Є., Папінко І.Я., Паньків І.Б., Отченашенко В.А.// –Медична освіта. – 2008. – № 4. – С. 36–38. фахове видання

12. Характеристика мотивації до вивчення фізіології у студентів медичного факультету / Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Волкова Н.М., Денефіль О.В., Зятковська Н.Є., Паньків І.Б., Отченашенко В.А., Цибульська Л.С., Бегош Н.Б., Явний Ю.М. //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір» 21-22 травня 2009 року. –Тернопіль. ТДМУ, „Укрмедкнига” 2009 –С. 70-71.

13.   Впровадження Z-системи викладання практичних навичок на кафедрі фізіології / Вадзюк С.Н., Волкова Н.М., Денефіль О.В., Зятковська Н.Є., Лотоцька О.В., Папінко І.Я., Паньків І.Б., Бегош Н.Б., Табалюк Т.А., Толокова Т.І., Цибульська Л.С., Явний Ю.М. /Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю „Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи” 20-21 травня 2010 року, м. Тернопіль. – Тернопіль : ТДМУ „Укрмедкнига”, 2010. –С. 118.

14.  Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Паньків І.Б.. Історія, сьогодення та перспективи розвитку інституту медико-біологічних проблем ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського»  // Науково-практичний журнал "Медична освіта", –№ 1, 2012. –С. 131-133. фахове видання

15. Вадзюк С.Н., Папінко І.Я., Паньків І.Б. Особливості етики взаємовідносин студентів-іноземців, які навчаються у Тернопільському державному медичному університеті /Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського. –Тернопіль : ТДМУ „Укрмедкнига”, 2012. –С. 67-68.

16.  С. Н. Вадзюк, І. Я. Папінко Практично орієнтоване навчання на кафедрі нормальної фізіології /Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі” 18-19 квітня 2013 року, м. Тернопіль. – Тернопіль : ТДМУ „Укрмедкнига”, 2013. –Ч. 1. –С. 226.

 


 

 

Comments