Історія кафедри

Кафедра нормальної фiзiологiї створена в 1957 році.

Фундатором кафедри був доктор медичних наук, професор Костянтин Васильович Кованов. Кандидат медичних наук (1954), доцент (1958), доктор медичних наук (1974), тема дисертації: «Роль спинного мозку в регуляції судинного тонусу».

Після закінчення Башкирського медичного інституту (1949), навчався там в аспірантурі (1949-1952) і працював асистентом (1952-1953).

У 1953-1957 роках – асистент кафедри нормальної фізіології Одеського державного медичного інституту.

З 1957 до 1991 року – завідувач кафедри нормальної фізіології Тернопільського державного медичного інституту. Після цього працював професором кафедри.

Основний напрямок наукової діяльності – регуляція системного і регіонального кровообігу.

Автор і співавтор 81 наукової і навчально-методичної праці. Серед них «Руководство к практическим занятиям по физиологии» (1982).

Підготував 1 доктора і 6 кандидатів наук.

З 1991 року кафедру очолює професор Вадзюк Степан Несторович.

Теоретичні й практичні знання з нормальної фізіології на кафедрі отримують студенти трьох факультетів: медичного (II курс), стоматологiчного (II курс) і фармацевтичного (I курс) та студенти ННІ Медсестринства. Викладання проводиться українською та англійською мовами.

З 2017 року на кафедрі, окрім фізіології, проводиться вивчення дисциплін: "Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки" та "Етичні проблеми в медицині". Також змінено назву кафедри, на "Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки".

Колектив кафедри фізіології (2018 рік)

Колектив кафедри постійно оновлює матеріали лекцій і практичних занять, готує методичні розробки для практичних занять. Впроваджуються нові методи навчання та контролю знань студентів.

Лекцію з фізіології кровообігу читає професор С.Н. Вадзюк

У відповідності із принципами практично-орієнтованого навчання, на кафедрі створено 6 тематичних лабораторій, які оснащені новітньою апаратурою, яка дає можливість проводити оцінку функцій органів і систем організму на сучасному рівні: функціональної діагностики нервової і ендокринної систем; функціональної діагностики системи крові; функціональної діагностики системи кровообігу; функціональної діагностики системи дихання; функціональної діагностики систем травлення і виділення; функціональної діагностики сенсорних систем.

Лабораторія функціональної діагностики нервової і ендокринної систем

У лабораторії функціональної діагностики нервової і ендокринної систем виконуються дослідження функцій кори головного мозку з використанням комп’ютерного електроенцефалографічного комплексу вітчизняного виробництва, комп’ютерного міографічсного комплексу, проводиться дослідження рефлексів, виконуються експериментальні роботи з вивчення впливу автономної нервової системи та гуморальних чинників на функції організму.

Реєстрація електроенцефалограми

Дослідження рефлексів

Лабораторія функціональної діагностики сенсорних систем

В лабораторії функціональної діагностики сенсорних систем у навчальному процесі використовується авторефрактометр/кераторефрактометр URK -700, за допомогою якого проводиться оцінка стану рогівки і оптичних середовищ ока. Для визначення полів зору використовується комп’ютерний аналізатор поля зору «Перитест-300». Для вимірювання внутрішньоочного тиску застосовується безконтактний цифровий індикатор. Також студенти мають можливість вивчати стан очного дна за допомогою офтальмоскопів. Для засвоєння навиків проведення корекції міопії та гіперметропії використовується набір пробних окулярних лінз для корекції зору. Для оцінки функції слухової сенсорної системи на практичних заняттях крім аналогових аудіотестерів, застосовується сучасний ультразвуковий ехотестер. Стан вестибулярного аналізатора вивчається за допомогою функціональних проб з використанням крісла Барані. Також ця лабораторія оснащена засобами та комп’ютерними програмами для проведення психофізіологічної діагностики.

Вимірювання внутрішньоочного тиску за допомогою безконтактного цифрового індикатора.

Оцінка слухової сенсорної системи з використанням ультразвукового ехотестера Ехотест 02 .

Дослідження стану рогівки і оптичних середовищ ока з допомогою авторефрактометра/кераторефрактометра URK -700.

Визначення полів зору з допомогою аналізатора поля зору Перитест - 300.

Лабораторія функціональної діагностики системи крові

У лабораторії системи крові для проведення практичних занять використовуються бінокулярні мікроскопи, обладнанні системою підсвічування. Робота з мікроскопами проводиться кожним студентом індивідуально під контролем викладача. Для кращого засвоєння студентами навиків дослідження мікропрепаратів, застосовується система відеофіксації мікропрепаратів з виведенням зображення на монітор. Дана лабораторія також оснащена рН-метрами, фотоелектрокалориметрами, центрифугами, апаратами Панченкова, камерами Горяєва, що дозволяє кожному студенту визначати показники гематокриту, гемоглобіну, швидкості осідання еритроцитів, рН плазми і крові, підраховувати кількість клітин та формених елементів крові.

Дослідження мазків крові.

Лабораторія функціональної діагностики системи кровообігу

Лабораторія функціональної діагностики системи кровообігу забезпечена трьома електрокардіографами «Юкард-200», які крім реєстрації електрокардіограм дають можливість передавати ЕКГ у діагностичний центр обласної лікарні з використанням GSM-каналу зв’язку, та двома комп’ютерними електрокардіографічними комплексами з програмою «Поліспектр+». Також студенти засвоюють методику аналізу нормальних електрокардіограм. Для вивчення механізмів регуляції діяльності серця студентами на практичних заняттях використовуються комп’ютерні комплекси для проведення математичного аналізу серцевого ритму. Оцінка стану центральної та периферичної гемодинаміки проводиться за допомогою комп’ютерного реографічного комплексу «Реоком». На практичних заняттях студенти засвоюють методики вимірювання артеріального тиску, оцінки пульсу, аускультації серця.

Проведення математичного аналізу серцевого ритму з використанням електрококардіографічного комплексу «Спектр+»

Реєстрація ЕКГ за допомогою електрококардіографа Юкард -200

Лабораторія функціональної діагностики системи дихання

Лабораторія дихальної системи забезпечена сучасними цифровими спірографами, які дозволяють отримувати та оцінювати великий об’єм функціональних показників дихальної системи.

Проведення спірографії з використанням мікропроцесорного спірографа СМП – 21/01 „Р-Д”

Лабораторія функціональної діагностики систем травлення і виділення

Лабораторія функціональної діагностики системи травлення оснащена сучасними цифровими рН-метрами та фантомами, що дає можливість проводити студентам рН-метрію шлунку, модулюючи показники кислотності і вивчати механізми регуляції кислотопродукуючої функції шлунка.

Проведення рН-метрії шлунка на фантомі

За кожною тематичною лабораторією закріплений викладач, який пройшов курси з оволодіння навиками роботи з сучасною апаратурою в навчальних закладах та клінічних базах і отримав сертифікат. Така організація навчального процесу дозволяє більш ефективно використовувати обладнання, сприяє його збереженню та правильному обслуговуванню.

Кожна навчальна кімната оснащена відеосистемами з LCD-моніторами, комп’ютерами, які підключені до мережі Internet, що дає можливість використовувати у навчальному процесі відеофільми із методиками проведення досліджень, анімаційні моделі та таблиці.

На кафедрі створено базу віртуальних лабораторій, за допомогою яких можна проводити більшість експериментальних досліджень, передбачених навчальною програмою. Студенти в цих лабораторіях переглядають хід виконання експерименту, проводять дослідження, вивчаючи вплив тих чи інших речовин на діяльність серця, тонус судин, змін частоти і глибини дихання, секрецію шлункових залоз, тощо. Також створено каталог відеофільмів з основних експериментальних робіт.

Під час семінару проводиться опитування студентів, розбір ситуаційних задач, аналіз спірограм, електрокардіограм, реограм, енцефалограм та ін.

На Web-сторінці кафедри в університетській мережі "Moodle" розміщені матеріали для підготовки студентів до практичних занять та лекцій, методичні рекомендації, презентації лекцій. На даний час для студентів ННІ медсестринства дистанційної форми навчання, створені аудіовізуальні лекції. Такий підхід зумовлює умови ефекту присутності лектора на лекції, що сприяє кращому засвоєнню лекційного матеріалу. Також для більш оптимальної організації навчального процесу на Web-сторінці кафедри розміщено робочі програми з дисципліни, тематичні плани практичних занять, лекцій і самостійної позааудиторної роботи студентів, графіки чергувань викладачів з журналом для електронної реєстрації студентів на відпрацювання практичних занять, перелік практичних навиків та перелік запитань для усної частини іспиту та база тестових завдань "Крок-1". Дана інформація подана українською та англійською мовами і постійно оновлюється та доповнюється.