Наукова робота

Науковці кафедри працюють над виконанням запланованої науково-дослідної роботи за темою: «з теми: «Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в сучасних умовах» № держреєстрації 0113U001613.

Напрямок наукових дослiджень - вiкова фiзiологiя у екологiчному аспектi. Проводиться вивчення психофiзiологiчного стану органiзму людини, особливостей функцiонування серцево-судинної i дихальної систем та змiн механiзмiв регуляцiї функцiй органiв i систем органiзму за рiзних типiв погоди, особливостi фiзiологiчних функцiй у рiзнi вiковi перiоди.

Основнi науковi здобутки кафедри

· Досліджено електричну активність та кровообіг головного мозку за різних метеоситуацiй.

· Встановлено особливості розумової діяльності молодих здорових осіб за різних типів погоди.

· Досліджено особливості вегетативного балансу та системного кровообігу за різних типів медико-метеорологічної ситуації.

· Обгрунтовано морфо-функціональні основи лікворної регуляції серцево-судинної системи.

· Встановлено роль спінальних судинорухових центрів у регуляції системного кровообігу.

· Встановлено зміни психологічного статусу сприйняття (мислення, пам'яті, уваги, емоцiйного стану) за різних метеорологічних ситуацій.

· Розроблено методику ранньої діагностики метеотропної реакції за зміною електричної активності фолієвських точок.

За останні 5 років науковцями кафедри опубліковано 65 наукових робіт, захищено 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри неодноразово нагороджувалися почесними грамотами університету, обласної адміністрації, міністерства охорони здоров’я та Кабінету Міністрів України.