На кафедрі проходять навчання студенти І, ІІ, ІІІ, V і VІ курсів медичного факультету, І, ІІ, ІІІ, V курсів факультету іноземних студентів, студенти  ІІ курсу стоматологічного факультету та студенти І курсу фармацевтичного факультету і ННІ Медсестринства.

З 2005-2015 роках викладання дисциплін на кафедрі відбувалося за системою єдиного дня та згідно засад кредитно-модульної системи. В цей період були введені лінії практичних навичок по предметах і курсах (матрикули), дистанційний тестовий контроль знань студентів за системою Moodle та семестровий тестовий іспит. Для забезпечення дистанційного контролю та проведення семестрового тестового іспиту викладачами кафедри створений банк тестових завдань для студентів всіх спеціальностей . 

З 2015 навчального року навчальний процес на I-II курсах відбувається за методикою двохгодинного практичного заняття. 

У 2021 та 2022  роках в навчальний процес впроваджено вивчення вибіркових дисциплін:

Для оптимізації підготовки до предмету в університетській мережі "Moodle" розміщені матеріали для підготовки студентів до практичних занять та лекцій, методичні рекомендації, навчальні карти, презентації лекцій, тематичні плани практичних занять, лекцій і самостійної роботи студентів, графіки чергувань викладачів для відпрацювання практичних занять, перелік практичних навиків та перелік запитань для усної частини іспиту та база тестових завдань "Крок-1". 

Також для більш оптимальної організації навчального процесу на Web-сторінці кафедри розміщено робочі програми з дисципліни та силабуси.  Дана інформація подана українською та англійською мовами і постійно оновлюється та доповнюється.

В 2022 році викладачами кафедри створено відеолекції для усіх дисциплін, які вивчаються на кафедрі та розміщено їх на  You Tube-каналі кафедри. Такий підхід зумовлює умови ефекту присутності лектора на лекції, що сприяє кращому засвоєнню лекційного матеріалу.  Для кращого засвоєння  практичних навичок створені відеофільми, які також розміщені  на  You Tube-каналі кафедри.

З 15 серпня 2022 року на кафедрі практичні та семінарські заняття проводяться за традиційною схемою, а читання лекцій і відпрацювання пропущених занять здійснюються   в режимі он-лайн за допомогою засобів Microsoft Teams

 В навчальний процес впроваджуються сучасні інтерактивні методи навчання. За 2022-23 навчальний рік на кафедрі створено  75 відеолекцій українською та 35 англійською мовами.Викладачі кафедри приймали участь в перекладі підручника «Медична фізіологія за Гайтоном і Голлом» українською мовою у двох томах. 

Презентація підручника «Медична фізіологія за Гайтоном і Голлом» українською мовою в бібліотеці ТНМУ (2023 рік).

Доцент Толокова Т.І. пройшла Міжнародне стажування “Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів “Soft skills development in teaching professional training” (2022 рік).

Асистент Горбань Л.І. проводить заняття із студентами 2 курсу медичного факультету  на практичному занятті з  фізіології  (2022 рік).

Студенти  5 курсу медичного факультету  на практичному занятті з  вибіркової дисципліни "Основи ультразвукової діагностики"  (2022 рік).

З вересня 2021 року на кафедрі практичні заняття проводяться за традиційною схемою, а читання лекцій і відпрацювання пропущених занять здійснюються   в режимі он-лайн за допомогою засобів системи Microsoft Teams і Moodle. 

Доцент Ратинська О.М. проводить реєстрацію електроенцефалограми на практичному занятті з теми "Фізіологія кори головного мозку" (2021 рік).

Доцент Папінко І.Я. проводить практичне заняття  з студентами  5 курсу медичного факультету з вибіркової дисципліни "Основи ультразвукової діагностики"  (2021 рік).

 У 2020 році у зв'язку із оголошеним загально-національним карантином проведення практичних занять та лекцій для студентів І та ІІ курсу усіх факультетів університету проведяться в режимі он-лайн за допомогою засобів системи Microsoft Teams і Moodle. 

Доцент Папінко І.Я. проводить практичне заняття  з студентами медичного факультету в он-лайн режимі  з використанням засобів Microsoft Teams (2021 рік).

Доцент Паньків І,Б. проводить практичне заняття  з студентами факультету іноземних студентів в он-лайн режимі  з використанням засобів Microsoft Teams (2020 рік).

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц. О.М. Ратинська,  доц. Н.Є. Зятковська,   проф. С. Н. Вадзюк, проф. Н. М. Волкова,  доц. І.Я. Папінко,   стоять:  доц. І.Б. Паньків, асист. Х.Р. Яцишин,  асист. О.Й. Зарічна, асист. В.С. Тимошів,  асист. Н.В. Волотовська, асист. С.С. Наконечна,   асист. Л.В.  Татарчук, асист. Р.М. Шмата,  (2020 рік). 

Професор Вадзюк С.Н. читає лекцію з розділу «Фізіологія кровообігу» з використанням мультимедійних засобів навчання (2020 рік) .

 У відповідності із принципами практично-орієнтованого навчання, на кафедрі створено 6 тематичних лабораторій, які оснащені новітньою апаратурою, яка дає можливість проводити оцінку функцій органів і систем організму на сучасному рівні: функціональної діагностики нервової і ендокринної систем; функціональної діагностики системи крові; функціональної діагностики системи кровообігу; функціональної діагностики системи дихання; функціональної діагностики систем травлення і виділення; функціональної діагностики сенсорних систем. 

У лабораторії функціональної діагностики нервової і ендокринної систем виконуються дослідження функцій кори головного мозку з використанням комп’ютерного електроенцефалографічного комплексу, комп’ютерного міографічного комплексу, проводиться дослідження рефлексів, виконуються експериментальні роботи з вивчення впливу автономної нервової системи та гуморальних чинників на функції організму. 

Асистент  Шмата Р.М. проводить демонстрацію реєстрації слухових потенціалів за допомогою комп’ютерного DX комплексу. (2020 рік).

Студенти медичного факультету проводять реєстрацію електроенцефалограми під час заняття з "Фізіологія кори головного мозку" (2019 рік).

В лабораторії функціональної діагностики сенсорних систем проводиться оцінка стану рогівки і оптичних середовищ ока, визначення полів зору, вимірювання внутрішньоочного тиску  і вивчення стану очного дна. Для засвоєння навиків проведення корекції міопії та гіперметропії використовується набір пробних окулярних лінз для корекції зору. Для оцінки функції слухової сенсорної системи на практичних заняттях крім аналогових аудіотестерів, застосовується сучасний ультразвуковий ехотестер. Стан вестибулярного аналізатора вивчається за допомогою функціональних проб з використанням крісла Барані. Також ця лабораторія оснащена засобами та комп’ютерними програмами для проведення психофізіологічної діагностики. 

Асистент Бегош  Н.В. демострує методику вимірювання внутрішньоочного тиску під час практичного заняття "Фізіологія зору" (2014 рік)

 У лабораторії системи крові для проведення практичних занять використовуються бінокулярні мікроскопи, обладнанні системою підсвічування. Робота з мікроскопами проводиться кожним студентом індивідуально під контролем викладача. Для кращого засвоєння студентами навиків дослідження мікропрепаратів, застосовується система відеофіксації мікропрепаратів з виведенням зображення на монітор. Дана лабораторія також оснащена рН-метрами, фотоелектрокалориметрами, центрифугами, апаратами Панченкова, камерами Горяєва, що дозволяє кожному студенту визначати показники гематокриту, гемоглобіну, швидкості осідання еритроцитів, рН плазми і крові, підраховувати кількість клітин та формених елементів крові. 

Студенти медичного факультету проводять підрахунок лейкоцитарної формули на занятті з  розділу "Фізіологія крові" (2016 рік).

 Лабораторія функціональної діагностики системи кровообігу забезпечена електрокардіографами «Юкард-200», які крім реєстрації електрокардіограм дають можливість передавати ЕКГ у діагностичний центр обласної лікарні з використанням GSM-каналу зв’язку, та  комп’ютерними електрокардіографічними комплексами з програмою «Поліспектр+». Також студенти засвоюють методику аналізу нормальних електрокардіограм. Для вивчення механізмів регуляції діяльності серця студентами на практичних заняттях використовуються комп’ютерні комплекси для проведення математичного аналізу серцевого ритму. Оцінка стану центральної та периферичної гемодинаміки проводиться за допомогою комп’ютерного реографічного комплексу «Реоком». На практичних заняттях студенти засвоюють методики вимірювання артеріального тиску, оцінки пульсу, аускультації серця. Лабораторія дихальної системи забезпечена сучасними цифровими спірографами, які дозволяють отримувати та оцінювати великий об’єм функціональних показників дихальної системи. 

Студенти факультету іноземних студентів проводять запис спірограми на занятті з теми "Вентиляція легень" (2017 рік).

Лабораторія функціональної діагностики системи травлення оснащена сучасними цифровими рН-метрами та фантомами, що дає можливість проводити студентам рН-метрію шлунку, модулюючи показники кислотності і вивчати механізми регуляції кислотопродукуючої функції шлунка. 

Студенти  ННІ медсестринства під час вивчення мікропрепаратів на  практичному занятті з розділу "Фізіологія травлення" (2017 рік).

 За кожною тематичною лабораторією закріплений викладач, який пройшов курси з оволодіння навиками роботи з сучасною апаратурою в навчальних закладах та клінічних базах і отримав сертифікат. Така організація навчального процесу дозволяє більш ефективно використовувати обладнання, сприяє його збереженню та правильному обслуговуванню. Кожна навчальна кімната оснащена відеосистемами з LCD-моніторами, комп’ютерами, які підключені до мережі Internet, що дає можливість використовувати у навчальному процесі відеофільми із методиками проведення досліджень, анімаційні моделі та таблиці. Під час семінару проводиться опитування студентів, розбір ситуаційних задач, аналіз спірограм, електрокардіограм, реограм, енцефалограм та ін. На Web-сторінці кафедри в університетській мережі "Moodle" розміщені матеріали для підготовки студентів до практичних занять та лекцій, методичні рекомендації, презентації лекцій. На даний час для студентів ННІ медсестринства дистанційної форми навчання, створені аудіовізуальні лекції. Такий підхід зумовлює умови ефекту присутності лектора на лекції, що сприяє кращому засвоєнню лекційного матеріалу. Також для більш оптимальної організації навчального процесу на Web-сторінці кафедри розміщено робочі програми з дисципліни, силабуси, тематичні плани практичних занять, лекцій і самостійної позааудиторної роботи студентів, графіки чергувань викладачів з журналом для електронної реєстрації студентів на відпрацювання практичних занять, перелік практичних навичок та перелік запитань для усної частини іспиту та база тестових завдань "Крок-1". Дана інформація подана українською та англійською мовами і постійно оновлюється та доповнюється. 

На кафедрі створено базу віртуальних лабораторій, за допомогою яких можна проводити більшість експериментальних досліджень, передбачених навчальною програмою. Студенти в цих лабораторіях переглядають хід виконання експерименту, проводять дослідження, вивчаючи вплив тих чи інших речовин на діяльність серця, тонус судин, змін частоти і глибини дихання, секрецію шлункових залоз, тощо. Також створено каталог відеофільмів з основних експериментальних робіт.

З 2018 року в системі "Moodle"на Web – порталі університету розміщені тестові завдання де студенти мають змогу пройти тестування в on-line-режимі  з кожної теми практичного заняття. У 2021 році проведено оновлення робочих програм та навчальних матеріалів, що буде сприяти більш якісній підготовці студентів до іспитів "Крок-1".

Для забезпечення якісної навчальної роботи видано методичні рекомендації до практичних занять,  підготовлено посібники:  "Основи функціональної діагностики" "General physiology of excitable tissues. Neural and humoral regulation of organism functions", "Безпека життєдіяльності. Основи біоетики і біобезпеки",  "Basics of bioethics and biosafety". Також видано тлумачний словник "Фізіологічні терміни" і довідник "Основні показники життєдіяльності здорової людини".  У 2021 році видано підручник "Основи біомедичної етики".

Випущений компакт-диск «Нормальна фізіологія». Створена навчально-контролююча програма з визначення груп крові на компакт-диску. Написано і видано тексти лекцій і методичних рекомендацій англiйською мовою.

У 2018 р. асистент  С.С. Наконечна отримала міжнародний сертифікат рівень володіння англійською мовою В 2. 

На кафедрі проводиться  І етап   олімпіади з нормальної фізіології, переможці якого приймають участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади, де регулярно займають призові місця. 

16-17 квітня 2019 року на базі Одеського національного медичного університету відбувся  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фізіологія».  Студентка ІІ курсу Стахів Т.Т. виборола друге місце, а студентка Луць О.С. – сьоме місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з нормальної фізіології. Це дозволило отримати Диплом за перше загальнокомандне місце на олімпіаді. Предметні змагання відбулися на базі Одеського національного медичного університету 18-20 травня 2017 р. Студент ІІ курсу Міщанчук В.А. отримав друге , а студентка Гладчук  Х.А. – четверте місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з нормальної фізіології, яка відбулася на базі Української медичної стоматологічної академії  у 2015 році.  

Суденти Жемела Аліна, Войтович Софія і Рега Оксана, яка зайняла 2 місце на олімпіаді та науковий керівник - професор Вадзюк С.Н. ( Одеса, 2019 рік).

Студентки ІІ курсу Стахів Т.Т. і Луць О.С.  під час проведенн олімпіади  з  фізіології (Одеса, 2017 рік).

Студенти Міщанчук В.А. і  Гладчук  Х.А.  під час ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з нормальної фізіології (Полтава, 2015 рік).