На кафедрі проходять навчання студенти І-ІІ курсів медичного, фармацевтичного і стоматологічного факультетів, студенти І курсу інституту медсестринства та І-ІІ курсу факультету іноземних студентів.

З 2005-2015 рр. році викладання дисциплін на кафедрі відбувалося за системою єдиного дня та згідно засад кредитно-модульної системи. В цей період були введені лінії практичних навичок по предметах і курсах (матрикули), дистанційний тестовий контроль знань студентів за системою Moodle та семестровий тестовий іспит. Для забезпечення дистанційного контролю та проведення семестрового тестового іспиту викладачами кафедри створений банк тестових завдань для студентів всіх спеціальностей .

З 2015 навчального року навчальний процес на I-II курсах відбувається за методикою двохгодинного практичного заняття.

Професор Вадзюк С.Н.. читає лекцію з розділу «Фізіололгія кровообігу» з використанням мультимедійних засобів навчання (2017 рік)

Для оптимізації підготовки до предмету на Web-сторінці кафедри в університетській мережі "Moodle" розміщені матеріали для підготовки студентів до практичних занять та лекцій, методичні рекомендації, презентації лекцій. На даний час для студентів ННІ медсестринства дистанційної форми навчання, створені аудіовізуальні лекції. Такий підхід зумовлює умови ефекту присутності лектора на лекції, що сприяє кращому засвоєнню лекційного матеріалу. Також для більш оптимальної організації навчального процесу на Web-сторінці кафедри розміщено робочі програми з дисципліни, тематичні плани практичних занять, лекцій і самостійної позааудиторної роботи студентів, графіки чергувань викладачів з журналом для електронної реєстрації студентів на відпрацювання практичних занять, перелік практичних навиків та перелік запитань для усної частини іспиту та база тестових завдань "Крок-1". Дана інформація подана українською та англійською мовами і постійно оновлюється та доповнюється.

У відповідності із принципами практично-орієнтованого навчання, на кафедрі створено 6 тематичних лабораторій, які оснащені новітньою апаратурою, яка дає можливість проводити оцінку функцій органів і систем організму на сучасному рівні: функціональної діагностики нервової і ендокринної систем; функціональної діагностики системи крові; функціональної діагностики системи кровообігу; функціональної діагностики системи дихання; функціональної діагностики систем травлення і виділення; функціональної діагностики сенсорних систем.

У лабораторії функціональної діагностики нервової і ендокринної систем виконуються дослідження функцій кори головного мозку з використанням комп’ютерного електроенцефалографічного комплексу, комп’ютерного міографічсного комплексу, проводиться дослідження рефлексів, виконуються експериментальні роботи з вивчення впливу автономної нервової системи та гуморальних чинників на функції організму. В лабораторії функціональної діагностики сенсорних систем проводиться оцінка стану рогівки і оптичних середовищ ока, визначення полів зору, вимірювання внутрішньоочного тиску і вивчення стану очного дна. Для засвоєння навиків проведення корекції міопії та гіперметропії використовується набір пробних окулярних лінз для корекції зору. Для оцінки функції слухової сенсорної системи на практичних заняттях крім аналогових аудіотестерів, застосовується сучасний ультразвуковий ехотестер. Стан вестибулярного аналізатора вивчається за допомогою функціональних проб з використанням крісла Барані. Також ця лабораторія оснащена засобами та комп’ютерними програмами для проведення психофізіологічної діагностики.

Визначення внутрішньоочного тиску на занятті Фізіологія зору (2014 рік)

У лабораторії системи крові для проведення практичних занять використовуються бінокулярні мікроскопи, обладнанні системою підсвічування. Робота з мікроскопами проводиться кожним студентом індивідуально під контролем викладача. Для кращого засвоєння студентами навиків дослідження мікропрепаратів, застосовується система відеофіксації мікропрепаратів з виведенням зображення на монітор. Дана лабораторія також оснащена рН-метрами, фотоелектрокалориметрами, центрифугами, апаратами Панченкова, камерами Горяєва, що дозволяє кожному студенту визначати показники гематокриту, гемоглобіну, швидкості осідання еритроцитів, рН плазми і крові, підраховувати кількість клітин та формених елементів крові.

Підрахунок лейкоцитарної формули на занятті з фізіології крові (2016 рік)

Лабораторія функціональної діагностики системи кровообігу забезпечена електрокардіографами «Юкард-200», які крім реєстрації електрокардіограм дають можливість передавати ЕКГ у діагностичний центр обласної лікарні з використанням GSM-каналу зв’язку, та комп’ютерними електрокардіографічними комплексами з програмою «Поліспектр+». Також студенти засвоюють методику аналізу нормальних електрокардіограм. Для вивчення механізмів регуляції діяльності серця студентами на практичних заняттях використовуються комп’ютерні комплекси для проведення математичного аналізу серцевого ритму. Оцінка стану центральної та периферичної гемодинаміки проводиться за допомогою комп’ютерного реографічного комплексу «Реоком». На практичних заняттях студенти засвоюють методики вимірювання артеріального тиску, оцінки пульсу, аускультації серця. Лабораторія дихальної системи забезпечена сучасними цифровими спірографами, які дозволяють отримувати та оцінювати великий об’єм функціональних показників дихальної системи.

На занятті з теми "Вентиляція легень" (2017 рік)

Лабораторія функціональної діагностики системи травлення оснащена сучасними цифровими рН-метрами та фантомами, що дає можливість проводити студентам рН-метрію шлунку, модулюючи показники кислотності і вивчати механізми регуляції кислотопродукуючої функції шлунка.

Вивчення мікропрепаратів на занятті з фізіології травлення (2016 рік)

За кожною тематичною лабораторією закріплений викладач, який пройшов курси з оволодіння навиками роботи з сучасною апаратурою в навчальних закладах та клінічних базах і отримав сертифікат. Така організація навчального процесу дозволяє більш ефективно використовувати обладнання, сприяє його збереженню та правильному обслуговуванню. Кожна навчальна кімната оснащена відеосистемами з LCD-моніторами, комп’ютерами, які підключені до мережі Internet, що дає можливість використовувати у навчальному процесі відеофільми із методиками проведення досліджень, анімаційні моделі та таблиці. На кафедрі створено базу віртуальних лабораторій, за допомогою яких можна проводити більшість експериментальних досліджень, передбачених навчальною програмою. Студенти в цих лабораторіях переглядають хід виконання експерименту, проводять дослідження, вивчаючи вплив тих чи інших речовин на діяльність серця, тонус судин, змін частоти і глибини дихання, секрецію шлункових залоз, тощо. Також створено каталог відеофільмів з основних експериментальних робіт. Під час семінару проводиться опитування студентів, розбір ситуаційних задач, аналіз спірограм, електрокардіограм, реограм, енцефалограм та ін. На Web-сторінці кафедри в університетській мережі "Moodle" розміщені матеріали для підготовки студентів до практичних занять та лекцій, методичні рекомендації, презентації лекцій. На даний час для студентів ННІ медсестринства дистанційної форми навчання, створені аудіовізуальні лекції. Такий підхід зумовлює умови ефекту присутності лектора на лекції, що сприяє кращому засвоєнню лекційного матеріалу. Також для більш оптимальної організації навчального процесу на Web-сторінці кафедри розміщено робочі програми з дисципліни, тематичні плани практичних занять, лекцій і самостійної позааудиторної роботи студентів, графіки чергувань викладачів з журналом для електронної реєстрації студентів на відпрацювання практичних занять, перелік практичних навиків та перелік запитань для усної частини іспиту та база тестових завдань "Крок-1". Дана інформація подана українською та англійською мовами і постійно оновлюється та доповнюється.

На кафедрі створено базу віртуальних лабораторій, за допомогою яких можна проводити більшість експериментальних досліджень, передбачених навчальною програмою. Студенти в цих лабораторіях переглядають хід виконання експерименту, проводять дослідження, вивчаючи вплив тих чи інших речовин на діяльність серця, тонус судин, змін частоти і глибини дихання, секрецію шлункових залоз, тощо. Також створено каталог відеофільмів з основних експериментальних робіт.

Під час семінару проводиться опитування студентів, розбір ситуаційних задач, аналіз спірограм, електрокардіограм, реограм, енцефалограм та ін.

З 2018 року в системі "Moodle"на Web – порталі університету розміщені тестові завдання де студенти мають змогу пройти тестування в on-line-режимі з кожної теми практичного заняття. У 2019 році проведено оновлення робочих програм та навчальних матеріалів, що буде сприяти більш якісній підготовці студентів до іспитів "Крок-1" та IFOM/

Для забезпечення якісної навчальної роботи видано методичні рекомендації до практичних занять, підготовлено посібник "Основи функціональної діагностики" і довідник "Основні показники життєдіяльності здорової людини". Випущений компакт-диск «Нормальна фізіологія». Створена навчально-контролююча програма з визначення груп крові на компакт-диску. Написано і видано тексти лекцій і методичних рекомендацій англiйською мовою.

На кафедрі проводиться І етап олімпіади з нормальної фізіології, переможці якого приймають участь у ІІ Всеукраїнської олімпіади, де регулярно займають призові місця.

16-17 квітня 2019 року на базі Одеського національного медичного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фізіологія».

На фотографії зображені суденти Жемела Аліна, Войтович Софія та Рега Оксана, яка зайняла 2 місце і отримала диплом та керівник - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології з основами біоетики і біобезпеки Вадзюк С.Н.

Студентка ІІ курсу Стахів Т.Т. виборола друге місце, а студентка Луць О.С. – сьоме місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з нормальної фізіології. Це дозволило отримати Диплом за перше загальнокомандне місце на олімпіаді. Предметні змагання відбулися на базі Одеського національного медичного університету 18-20 травня 2017 р.

Студент ІІ курсу Міщанчук В.А. виборов друге , а студентка Гладчук Х.А. – четверте місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з нормальної фізіології, яка відбулася на базі Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава, 2015 рік).